Regulamin

1. Data i miejsce startu: 27 maja 2023
Biuro zawodów znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej 138.
Odbiór numerów startowych w godz. 8.00-9.45
2. Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie www.warszawa.ojcowienastart.pl
Odbiór numerów w biurze zawodów od godziny 8:00
Rejestracja na wyścig online do wtorku 23.05.2022 do godz. 24:00
ZAPISY prowadzone są oddzielnie na Wyścig GŁÓWNY i oddzielnie na Wyścig MINI.
Uwaga: limit startujących - numery w biurze zawodów dostępne o ile nie został wyczerpany limit numerów w rejestracji elektronicznej.
3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu
Drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. W wyścigu mogą uczestniczyć Mama i Tata, ale warunkiem klasyfikacji dziecka jest start i ukończenie wyścigu również przez tatę! Czas przejazdu liczony jest od momentu startu wyścigu do zgłoszenia się na mecie dziecka. W zależności od roku urodzenia dziecko (który porusza się samodzielnie napędzanym rowerem) będzie klasyfikowane w jednej z kategorii zależnie od roku urodzenia.
Kategorie klasyfikacji wyników:
Wyścig MINI g. 11.15-12:00
• Kategoria I – 2018 i 2019; (krótsza trasa)
• Kategoria II – 2017; (krótsza trasa)
• Kategoria III - 2016; (krótsza trasa)
Wyścig GŁÓWNY g. 10:00-11:15
• Kategoria IV – 2015;
• Kategoria V - 2014;
• Kategoria VI – 2013;
• Kategoria VII - 2012;
• Kategoria VII – 2011 - 2010;
• Kategoria IX – 2009 - 2007;
W każdej kategorii oddzielnie klasyfikujemy chłopców i dziewczęta.
Czas każdego dziecka jest liczony i klasyfikowany indywidualnie. Liczy się czas przejazdu całej trasy. Warunkiem klasyfikacji jest start Taty w wyścigu. Czas osoby dorosłej jest mierzony, ale nie ma wpływu na miejsce które zajmie dziecko.
Drużyna rodzinna (rodzice + dzieci) startuje razem wg. wybranej podczas zapisu godziny startu. W przypadku rejestracji na wyścig GŁÓNY oraz MINI rodzice mogą wziąć udział w obydwu.
Dzieci mogą wystartować wyłącznie w wyścigu wg. kategorii wiekowej:
Wyścig MINI – dzieci z roczników 2016 - 2019
Wyścig GŁÓWNY – dzieci z roczników 2007 - 2015

4. Nagrody:
Pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy.
Dekoracja zwycięzców oraz odbiór nagród odbędzie się po zakończeniu wyścigu na terenie Szkoły „Żagle” ul. Pożaryskiego 28.
5. Podczas rejestracji Uczestnik wypełnia oświadczenie o następującej treści:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie oraz świadomości swojego stanu zdrowia.
Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku.
Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem.
Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start w Międzylesiu, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. "
6. Informacje końcowe:
Każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy. Wszystkie dzieci muszą obowiązkowo jechać w kasku.
Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
7. Opłaty:
Udział w wyścigu jest bezpłatny.

ORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:

WSPIERAJĄ NAS:

PATRONAT MEDIALNY: