Organizatorzy:

1. Data i miejsce startu: 8 czerwca 2019,

 

Biuro zawodów skrzyżowanie ulic Świebodzińskiej i Traktu Napoleońskiego – okolice Szkoły Podstawowej 138.

 

Start wyścigu – godz.: 10:30
Start mini-wyścigu – 10:00

 

2. Warunki uczestnictwa:

 

Wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie www.warszawa.ojcowienastart.pl

odbiór numerów w biurze zawodów do godziny 10:00

 

Rejestracja w biurze zawodów nie później niż 30 min przed startem mini-wyścigu (godz: 9:30)

uwaga: limit startujących - numery w biurze zawodów dostępne o ile nie został wyczerpany limit numerów w rejestracji elektronicznej.

 

3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu

 

Drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu startu wyścigu do zgłoszenia się na mecie dziecka. W zależności od roku urodzenia dziecko (który porusza się samodzielnie napędzanym rowerem) będzie klasyfikowane w jednej z kategorii zależnie od roku urodzenia:

 

Kategorie:

kategoria I (OPEN)- 2004 - 2006

kategoria II – 2007

kategoria III – 2008

kategoria IV – 2009

kategoria V – 2010

kategoria VI – 2011

kategoria VII – 2012

kategoria VIII – 2013 (trasę wybiera Rodzic przy rejestracji)

kategoria IX – 2014 i młodsi – uczestniczą w mini wyścigu

 

W każdej kategorii oddzielnie klasyfikujemy chłopców i dziewczęta.

 

Czas każdego dziecka jest liczony i klasyfikowany indywidualnie. Liczy się czas przejazdu całej trasy. Warunkiem klasyfikacji jest start taty w wyścigu. Czas taty jest mierzony, ale nie ma wpływu na miejsce które zajmie dziecko.

 

Jeśli w danej rodzinie jedzie więcej niż jedno dziecko rodzic wskazuje jedną z kategorii dzieci (tę w której będzie startował).

 

4. Nagrody:

 

Pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami.

 

Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wyścigu na terenie Szkoły „Żagle” ul. Pożaryskiego 28.

 

5. Podczas rejestracji Uczestnik wypełnia oświadczenie o następującej treści:

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku.

 

Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem.

 

Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start w Międzylesiu, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. "

 

6. Informacje końcowe:

 

Każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy.

 

Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 

Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

7. Opłaty:

 

Opłata za wyścig wynosi 20,00 zł od Rodziny – niezależnie od liczby startujących zawodników. Wpłaty należy dokonać przelewem podczas rejestracji na stronie sport-timing: https://sport-timing.pl/pomiar-czasu/wydarzenie/ojcowie-na-star
 
Osoby, które dokonają wpłaty w piątek przed wyścigiem muszą posiadać przy odbiorze numerów startowych potwierdzenie przelewu.

Regulamin 2019

Kontakt:

 

Ojcowienastart.pl

ul. Pożaryskiego 28, bud. 6

04-703 Warszawa

 

Tel. 22 815 90 31

Kom. 502 921 141

E-mail: kontakt@ojcowienastart.pl

 

© 2018 Korundi. All Rights Reserved